Wij gebruiken cookies alleen voor de optimale werking van onze site.
Privacy en wetgeving 

Algemeen
 
De AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de wet AVG en de WGBO. 

Onze praktijk 

In onze praktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u (medisch) goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling.

Privacyregelement 

Uiteraard gaat uw fysiotherapeut zorgvuldig met de gegevens om: Daarom is naast de bovengenoemde wetten een aantal regels vastgelegd in een privacy reglement. Onderstaand is het reglement weergegeven: 

• Behalve de fysiotherapeut die u behandelt heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere fysiotherapeuten in de praktijk, administratieve krachten en eventuele stagiaires. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht. 
• U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt de behandelende fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen. 
• Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medische dossier opgeslagen. 
• Ten einde van de fysiotherapie verder te kunnen ontwikkelen en op een hoog peil te houden moet er wetenschappelijk onderzoek worden verricht. Daarvoor is het onder meer noodzakelijk dat er statistieken worden opgesteld. Als uw gegevens daarvoor worden gebruikt zullen deze, om uw privacy te waarborgen, niet tot u persoonlijk herleidbaar zijn (anoniem). 
• Als u er bezwaar tegen heeft dat uw gegevens voor (anoniem) wetenschappelijk onderzoek worden gebruikt, kunt u dat mededelen aan uw fysiotherapeut. 
• Wanneer het voor het onderzoek van belang is dat gegevens wel tot u persoonlijk herleidbaar zijn, zullen deze pas worden verstrekt (aan de onderzoeker) wanneer u daarvoor (schriftelijke) toestemming heeft verleend. 
• Gegevens van patiënten worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de patiënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt. 
• Nadat de de patiënt behandeld is, worden de gegevens 15 jaar zodanig gearchiveerd dat alleen een beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien. 
• Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk kenbaar maken.
• Voor communicatie met andere zorgverleners maken wij gebruik van veilige mail van zorgring en Siilo messenger.

Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) 

Wat zijn de rechten en plichten van therapeut en patiënt? Als een therapeut u behandelt, heeft u een geneeskundige behandelingsovereenkomst met hem of haar. In de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) staan de rechten en plichten die daarbij horen. De zorgverlener en de patiënt moeten zich daar aan houden. Plichten therapeut: Een zorgverlener heeft de plicht om u te helpen. Hij moet informatie geven over: 
• Uw huidige gezondheidstoestand en de vooruitzichten 
• De aard en het doel van het onderzoek en de behandeling 
• De te verwachten gevolgen en de risico’s van het onderzoek en de behandeling voor uw gezondheid 
• Andere methoden van onderzoek of behandeling die in aanmerking komen. Krijgt u niet voldoende informatie, dan kunt u om nadere informatie vragen. U kunt ook vragen om het nog een keer te vertellen als u het niet meteen begrijpt. 

Rechten patiënt: 

Als patiënt heeft u onder andere het recht: 
• Om zelf een zorgverlener te kiezen 
• Op duidelijke informatie over uw gezondheidstoestand 
• Om te beslissen of u toestemming geeft voor onderzoek of behandeling (op basis van de informatie die u heeft gekregen van de hulpverlener) 
• Op een second opinion van een andere deskundige dan de behandelaar 
• Op inzage in uw medisch dossier. U heeft als patiënt ook plichten: 
• U moet de hulpverlener duidelijk en volledig informeren, zodat hij u op een verantwoorde wijze kan onderzoeken en behandelen 
• U moet zoveel mogelijk meewerken aan onderzoek en behandeling door de adviezen en voorschriften op te volgen die de hulpverlener u geeft. 

Aanvullend vanuit de wet AVG zijn Uw rechten als betrokkene 

• Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.  
• Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad). 
• Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn. 
• Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven. 
• Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier. 
• Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten. 

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of schriftelijk kenbaar maken. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden 

De medewerkers van Fysiotherapiepraktijk De Buitenpraktijk hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de huisarts). 

Overdracht van uw dossier

Als u een nieuwe fysiotherapeut kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe fysiotherapeut op de hoogte is van uw (medische) geschiedenis. Uw (medische) geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude fysiotherapeut het dossier overdraagt aan uw nieuwe fysiotherapeut. De oude fysiotherapeut doet dit zo spoedig mogelijk , in ieder geval binnen een maand, nadat u uw oude fysiotherapeut heeft gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe fysiotherapeut. U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier.